เฮลท์ เฮิร์บ คืออะไร?

บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ สามารถเพาะปลูกกวาวเครือ และเก็บเกี่ยวสมุนไพรกวาวเครือในพื้นที่ของตนเองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยในการแปรรูปเป็นสมุนไพรกวาวเครือผงและสารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือ ให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาแผนโบราณจากสมุนไพรกวาวเครือ
มีฐานลูกค้าที่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมายาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพและความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด

วิสัยทัศน์

การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการนำสมุนไพรมาประยุกต์ เพื่อใช้ในด้านสุขภาพและความงามบนพื้นฐานงานวิจัยและการผลิตระดับสากลแบบครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สืบสานภูมิปัญญาไทยการนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านสุขภาพและความงามระดับสากล
3. ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของคุณลูกค้าเป็นสำคัญในการให้บริการแบบครบวงจร
3. ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่าย ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ที่แปรรูปจากสมุนไพร กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) กวาวเครือแดง (Butea Sperba) และสมุนไพรไทยอื่นๆ หลากหลายชนิด
ปัจจุบันผลิตสินค้าจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น พิวร่าพลัส, ไวโตรแล็กซ์, พิวร่าแม็กซ์ และเครื่องสำอางพิวราเรี่ยน ฯลฯ